Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
04/TB-HĐXT 13/07/2018 Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại các Trường Tiểu học, THCS thuộc thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
03/TB-HĐXT 12/07/2018 Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách không qua phỏng vấn đối với các thí sinh đủ điều kiện trong kỳ xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại các Trường Tiểu học, THCS thuộc thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
02/TB-HĐXT 12/07/2018 Thông báo đính chính danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển HĐLĐ vào làm việc tại các Trường Tiều học, THCS thuộc thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
05/2018/QĐ-UBND 10/07/2018 V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
61/HĐND 09/07/2018 Về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND các xã, phường HĐND Thị xã Đông Triều
01/TB-HĐXT 09/07/2018 Thông báo danh sách thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại các Trường Tiểu học, THCS thuộc thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
1914/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại các Trường Tiểu học, THCS thuộc thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
////NQ-HĐND 07/07/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều

// NQ-HĐND 07/07/2018 Nghị quyết Thông qua điều chính Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Đông Triều HĐND Thị xã Đông Triều
/Ctr-HĐND 06/07/2018 Chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
01/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
02/NQ-HĐND 06/07/2018 nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
/ChiaTo 04/07/2018 Chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 6 - HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
14/BC-HĐND 03/07/2018 Báo cáo thẩm tra điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Đông Triều; dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kèm theo tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 02/7/2018 của UBND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
4600/UBND-NLN2 03/07/2018 Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định điều tra, kiểm kê và theo dõi diến biến rừng. UBND tỉnh Quảng Ninh
57/TTr-HĐND 02/07/2018 Tờ trình về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
222/BC-UBND 02/07/2018 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX UBND Thị xã Đông Triều
10/BC-HĐND 02/07/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
13/BC-HĐND 02/07/2018 Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuẩn bị đầu tư năm 2018, phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
12/BC-HĐND 02/07/2018 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2017 HĐND Thị xã Đông Triều
11/BC-HĐND 02/07/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
15/BC-HĐND 02/07/2018 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Thường Trực HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
119/TTr-UBND 02/07/2018 Tờ trình về việc điều chình quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
1473/UBND 29/06/2018 Về việc tổ chức thành lập Chi hội doanh nghiệp tại các xã, phường UBND Thị xã Đông Triều
08/BC-HĐND 29/06/2018 Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
210/TB-UBND 28/06/2018 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại các Trường Tiểu học, THCS thuộc thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
48a/HĐND 28/06/2018 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 6 - HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
213/BC-UBND 28/06/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
1438/UBND 27/06/2018 Về việc chủ động phòng, chống mưa, lũ trên địa bàn thị xã UBND Thị xã Đông Triều
223/BC-CCTHADS 27/06/2018 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Cục thi hành án dân sự,UBND Thị xã Đông Triều
1326/QĐ-UBND 26/06/2018 Quyết định số 1326/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
48/HĐND 26/06/2018 Giấy mời dự kỳ họp thứ 6 - HĐND thị xã Đông Triều Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
09/BC-HĐND 26/06/2018 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
07/BC-HĐND 26/06/2018 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm ,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chề Hội đồng nhân dân thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
13/BC-TA 26/06/2018 Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Đông Triều
200/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Đông Triều 6 tháng đầu năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
199/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2018 trên địa bàn thị xã Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
16/BC-MTTQ 25/06/2018 Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam thị xã Đông Triều 6 tháng đầu năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
118/TTr-UBND 25/06/2018 Tờ trình về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách thị xã. xã phường năm 2017 UBND Thị xã Đông Triều
212/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách, đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 21429
Đã truy cập: 2519808

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm thông tin đăng tải dữ liệu).

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.