Tổ chức bộ máy

27/03/2019

I. Lãnh đạo văn phòng:

 

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng: 

 

- Chuyên môn nghiệp vụ: 

- Lý luận chính trị: 

- Ký hiệu tắt: 

- Số điện thoại: 

- Email: 

- Phân công nhiệm vụ:

phụ trách chung, điều hành công việc của Văn phòng theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thường trực HĐND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Văn phòng theo quy định. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong Văn phòng.

- Xử lý công văn đến hàng ngày, ký các văn bản theo uỷ quyền của Thường trực HĐND và các văn bản của Văn phòng theo thẩm quyền phụ trách.

            - Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND tỉnh và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước trong cơ quan Văn phòng theo quy định.

            - Phụ trách chung về công tác tổng hợp, quản trị-hành chính (tham gia sinh hoạt chuyên môn tại Phòng HC-TCQT); thống nhất các nội dung công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh đối với một số hoạt động quan trọng (các kỳ họp HĐND; Hội nghị giao ban của Thường trực HĐND tỉnh với cấp huyện; Hội nghị giải quyết kiến nghị cử tri giữa 2 kỳ họp; Hội nghị tập huấn đại biểu HĐND; chương trình hoạt động công tác của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh toàn khóa, hàng năm...).

- Thẩm định các chương trình công tác giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh trước khi đóng dấu của HĐND tỉnh, để kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh phân công, điều hòa lịch công tác của các Ban HĐND cho phù hợp với các hoạt động chung.

            - Phụ trách công tác tổ chức-cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan Văn phòng theo thẩm quyền quy định; chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, phân cấp của Thường trực HĐND.

            - Giữ mối liên hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh uỷ,  các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Văn phòng.

            - Làm Tổ trưởng Tổ thư ký giúp việc chuyên môn, nghiệp vụ các kỳ họp HĐND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND tỉnh giao.

 

 
 
 

 

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Ngân

 

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
- Lý luận chính trị:  Cao cấp
- Ký hiệu tắt: V1
- ĐT: 02033.633155
- Phân công nhiệm vụ: phụ trách công tác thông tin-dân nguyện và giúp Chánh Văn phòng một số nội dung trong công tác tổng hợp, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri; chủ trì tham mưu tổng hợp, theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; phối hợp với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung giám sát.

            - Giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tham mưu theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng; thay mặt lãnh đạo Văn phòng phục vụ lãnh đạo, đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân. 

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin các hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử tỉnh trên Đài, báo tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định. 

- Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo việc tham mưu, chuẩn bị các báo cáo tổng hợp về hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh và của Văn phòng; chuẩn bị các nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh; làm Tổ phó thường trực Tổ thư ký giúp việc chuyên môn, nghiệp vụ các kỳ họp HĐND tỉnh.

- Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh phân công, điều hoà hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; Theo dõi, phối hợp chỉ đạo hoạt động của các Tổ nghiệp vụ giúp việc các Ban HĐND tỉnh theo quy chế làm việc.

- Ký một số văn bản của Thường trực HĐND tỉnh khi được ủy quyền và của Văn phòng theo lĩnh vực được phân công. Ký thay chủ tài khoản đối với một số công tác tài chính thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng có ý kiến ủy quyền trực tiếp khi đi vắng.

- Giúp Thường trực HĐND tỉnh giữ mối quan hệ công tác với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan liên quan theo lĩnh vực phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng giao. Phụ trách chung về hoạt động và sinh hoạt chuyên môn tại Tổ Thông tin - Tổng hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng

 

- Chuyên môn nghiệp vụ: 
- Lý luận chính trị:  
- Ký hiệu tắt: 
- ĐT: 
- Email: 
   - Phân công nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số công tác hành chính và tổng hợp phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác hành chính, hậu cần phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và của Văn phòng.

- Tham mưu, phối hợp xây dựng chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, cả năm của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh và chỉ đạo công tác hành chính, hậu cần phục vụ các hoạt động theo lịch công tác đề ra.

- Theo dõi, đôn đốc, tham mưu về hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; công tác thi đua-khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND và công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đại biểu HĐND tỉnh.

- Theo dõi, nắm bắt hoạt động của Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố để giúp Chánh Văn phòng chuẩn bị các nội dung, chương trình các Hội nghị giao ban công tác của Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã thành phố.

- Phụ trách công tác Văn thư – Lưu trữ; công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với các văn bản, tài liệu thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan.

- Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh trong tổ chức hoạt động đối ngoại theo phân cấp của tỉnh; tham mưu công tác hành chính, lễ tân, hậu cần để phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh khi được phân công.

- Ký một số văn bản của Thường trực HĐND tỉnh khi được ủy quyền và của Văn phòng thuộc lĩnh vực được phân công.  

- Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về công tác tổ chức, trật tự nội vụ cơ quan, quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền...của Văn phòng khi được Chánh Văn phòng chỉ đạo, phân công trực tiếp.

- Giúp Chánh Văn phòng giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan theo lĩnh vực phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, Chánh Văn phòng giao.

- Phụ trách các hoạt động theo lĩnh vực phân công tại Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị.

 

 

II. Các phòng trực thuộc: Văn phòng có 02 phòng gồm:

           - Phòng Tổng hợp 

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

 

 

1. Phòng Tổng hợp

 

1.1 Tổ Nghiệp vụ Thông tin Tổng hợp:

 


Tổ trưởng, Hàm Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Xã hội học, Thạc sỹ hành chính công.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: TH1

- ĐT: 02033.635038

-Email:nguyenanhtuan@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

+ Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc và các báo cáo hoạt động công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, cả năm của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

+ Tham mưu tổng hợp chung về công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh: về nội dung, chương trình, triệu tập, tổng hợp thảo luận tổ, khai mạc, bế mạc....

+ Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phân công, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; là đầu mối tham mưu trong việc đảm bảo mối quan hệ công tác, chế độ thông tin báo cáo định kỳ, trao đổi hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh với cấp trên, với HĐND cấp huyện và với các địa phương trong nước.

+ Chủ trì tham mưu các công việc liên quan đến công tác tổ chức đối với HĐND, đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và Văn phòng.

 

 

 

Thư ký Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hàm Trưởng phòng: Phạm Văn Hải

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Lý luận chính trị: Đang học Cao cấp

- Ký hiệu tắt: TH2

- ĐT: 02033.833842

-Email:phamvanhai_hdnd@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

+ Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc, các báo cáo hoạt động công tác của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đảng bộ cơ quan Văn phòng.

+ Tham mưu tổng hợp chung phục vụ cho các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; dự thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc chung trong việc rà soát, hoàn thiện, gửi các Nghị quyết kỳ họp đến các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

+ Chủ trì tham mưu các công việc liên quan đến công tác tổ chức đối với HĐND, đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và Văn phòng.

 

 

 

   
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Hà
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ký hiệu tắt: TH3
- ĐT: 02033.533067
 
- Phân công nhiệm vụ: 
+ Chủ trì tham mưu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Thường trực HĐND tỉnh về công tác thông tin, tuyên truyền và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan truyền thông.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Trưởng phòng: Đoàn Trung Sỹ

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Kinh tế Quản trị, Thạc sĩ kỹ thuật.    

- Lý luận chính trị: Cao cấp   

- Ký hiệu tắt: KTNS3  

- ĐT: 02033.833398  

- Email: doantrungsy@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

Nhiệm vụ tham mưu cho Văn phòng giúp Thường trực HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư:
+ Là đầu mối tiếp nhận đơn từ lãnh đạo Văn phòng; chịu trách nhiệm chung về hoạt động tham mưu của Tổ trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn và một số công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

 
 
 
 
 
 
 
Chuyên viên: Hà Thị Bích Thuỷ
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngoại ngữ
- Ký hiệu tắt:  TH4
- ĐT: 02033.820738
 
- Phân công nhiệm vụ:
 
             + Tham mưu về công tác thi đua-khen thưởng; Tổng hợp, xây dựng báo cáo hoạt động công tác chung của văn phòng.
            + Phụ trách lĩnh vực quản trị mạng máy tính, mạng thông tin điện tử cơ quan, chịu trách nhiệm chuyển tài liệu điện tử đến các đại biểu HĐND tỉnh và các tổ chức, cá nhân tại các kỳ họp HĐND tỉnh.
             +  Tham mưu, phục vụ công tác đối ngoại của cơ quan.
 
 
 

 

 

1.2 Tổ Nghiệp vụ Kinh tế và Ngân sách:  

 

 

Tổ trưởng - Thư ký Chủ tịch HĐND tỉnh, hàm Trưởng phòng: Phan Đăng Chính

 - Chuyên môn nghiệp vụ: ĐH Kinh tế Quốc dân; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ký hiệu tắt:KTNS1

- ĐT: 02033 833841

-Email: phandangchinh@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: 

 

 

 

 

 

 

Thư ký Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hàm Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Hạnh

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh     

- Lý luận chính trị: Cao cấp   

- Ký hiệu tắt: KTNS2  

- ĐT: 0333.835992

- Email: phamthihonghanh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phó Trưởng phòng: Phạm Thành Trung

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Thủy lợi, Thạc sĩ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp   

- Ký hiệu tắt: KTNS4  

- ĐT: 02033.835995 

- Email: phamthanhtrung3@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Đoàn Quang Hưng

- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp   

- Ký hiệu tắt: KTNS5  

- ĐT: 02033.635298

- Email: doanquanghung@quangninh.gov.vn

 

 

1.3 Tổ Nghiệp vụ Pháp chế:

 

                          

 Tổ trưởng - Hàm Trưởng phòng: Lê Thị Thu Huyền

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật học.

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ký hiệu tắt: PC1

- ĐT: 080.33120

- Email:

 - Phân công nhiệm vụ: 

 * Nhiệm vụ tham mưu cho Ban Pháp chế:

            + Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Pháp chế theo quy định.    

+ Trực tiếp tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.

+ Tham mưu cho Ban trong việc tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

 + Tham mưu, đề xuất cho Ban Pháp chế và Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên, thẩm phán trong việc tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên của tỉnh.

+ Chủ trì tham mưu, phục vụ TT HĐND tỉnh, Ban Pháp chế và lãnh đạo Văn phòng trong các hoạt động giao ban, trao đổi kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hường

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật. 

- Lý luận chính trị: Trung cấp  

- Ký hiệu tắt: PC2

- ĐT: 02033.634383

-Email:nguyenvanhuong_hdnd@quangninh.gov.vn  

 Phân công nhiệm vụ:

* Nhiệm vụ tham mưu cho Ban Pháp chế:

+ Tham mưu, chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các công việc được phân công theo quy định.

+ Trực tiếp tham mưu cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh việc cập nhật, theo dõi tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.

+ Trực tiếp tham mưu giúp Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong công tác khảo sát, thẩm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh (Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh)

+ Tham mưu các hoạt động giao ban, trao đổi kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo sự phân công của TT HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

* Nhiệm vụ tham mưu cho Văn phòng giúp Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư:

+ Tham mưu xử lý đơn các địa bàn: Cẩm Phả, Vân Đồn, Bình Liêu, Quảng Yên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ tham mưu khác trong công tác tiếp dân, xử lý đơn theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng, của Trưởng phòng.

 

  

 

 

 

 

    

Chuyên viên: Vũ Thị Kim Huệ

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật. 

- Ký hiệu tắt: PC3

- ĐT: 02033.635020

- Email: vuthikimhue_hdnd@quangninh.gov.vn  

Phân công nhiệm vụ:

* Nhiệm vụ tham mưu cho Ban Pháp chế:

           + Giúp Trưởng phòng (Phó trưởng phòng) và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban Pháp chế, lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng (Phó trưởng phòng) về các nhiệm vụ được phân công.

              + Trực tiếp tham mưu, phục vụ, đề xuất cho Ban Pháp chế các nội dung liên quan đến hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát...của Ban về lĩnh vực thi hành pháp luật (tập trung chủ yếu về công tác bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hội thẩm nhân dân).

+ Trực tiếp tham mưu xây dựng báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Ban Pháp chế.

 

* Nhiệm vụ tham mưu cho Văn phòng giúp Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư:

+ Tham mưu xử lý đơn các địa bàn: Móng Cái, Đầm Hà, Hoành Bồ, Cô Tô.

+ Thực hiện các nhiệm vụ tham mưu khác trong công tác tiếp dân, xử lý đơn theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng, của Trưởng phòng.

 

 

 

1.4 Tổ Nghiệp vụ Văn hoá - Xã hội:

 

 


Tổ trưởng - Phó Trưởng phòng: Bùi Đức Thanh

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Cử nhân Báo chí.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ký hiệu tắt: VX1

- ĐT: 02033 635028

-Email: buiducthanh@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

+ Giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Văn hoá-Xã hội theo quy định.

+ Trực tiếp tham mưu phục vụ các hoạt động của Ban trong lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo.

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phan Thị Thuỷ

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Thạc sĩ Kinh tế công nghiệp.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ký hiệu tắt: VX2

- Email: phanthithuy@quangninh.gov.vn

- ĐT: 02033.635060

 

 

 

 

 


 Chuyên viên: Lam Thu Hương

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm Ngoại Ngữ

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ký hiệu tắt: VX3

- ĐT: 02033.618992

- Emaillamthuhuong_hdnd@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

+ Giúp Trưởng phòng (Phó trưởng phòng) tổ chức thực hiện công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Văn hoá-Xã hội theo quy định.

+ Trực tiếp tham mưu phục vụ các hoạt động của Ban trong lĩnh vực Dân tộc.

           + Tham mưu xây dựng báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Ban VHXH.

 

 

 

 

 

2. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị


Trưởng phòng: Phạm Đức Tuynh

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng Kinh tế  

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ký hiệu tắt: HC1

- ĐT: 02033.833845   

- Email: phamductuynh@quangninh.gov.v

- Phân công nhiệm vụ:

+ Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về các hoạt động của phòng TC-HC-QT.

+ Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng về các văn bản liên quan tới công tác tổ chức cán bộ; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; Quản lý việc mua sắm, sửa chữa, trang thiết bị của cơ quan.

+ Chịu trách nhiệm về công tác phục vụ, lễ tân, hậu cần tại các hội nghị, kỳ họp và các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp trên.

Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Vân Hà

- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Thương mại

- Lý luận chính Trị: Trung cấp

- Ký hiệu tắt: HC3

- ĐT: 02033.833685

- Email: dangthivanha@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Vũ Thị Phương Hiền

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế - Kỹ thuật

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- ĐT: 02033.833846

- Email: vuthiphuonghien@quangninh.gov.vn

 

Nhân viên văn thư: Ngô Thị Thảo

- Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp Văn thư, lưu trữ

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- ĐT: 02033.833843

- Email: ngothithao@quangninh.gov.vn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 531
Đã truy cập: 1011712