Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Ba Chẽ

Chuyển đơn của bà Trần Thị Thư đến UBND huyện Ba Chẽ giải quyết theo quy định (18/04/2017 2:46:51 CH)

Phiếu chuyển số 437/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Thư đến UBND huyện Ba Chẽ giải quyết theo quy định.