Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Ba Chẽ

Chuyển đơn của ông Triệu Đức Phan đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định (03/05/2017 8:39:24 SA)

Phiếu chuyển số 499/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Triệu Đức Phan đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Trần Thị Thư đến UBND huyện Ba Chẽ giải quyết theo quy định (18/04/2017 2:46:51 CH)

Phiếu chuyển số 437/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Thư đến UBND huyện Ba Chẽ giải quyết theo quy định.