- SỐ 4238/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 130/216/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 100/NĐ-CP 

                         Kích vào xem và tải về

 

 

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC

                            Kích vào xem và tải về