KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ THÁNG 8 NĂM 2016.

 

                   Kích vào xem và tải về

 

KẾT QUẢ  THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ THÁNG 9 NĂM 2016

                 Kích vào xem và tải về

 

 

Báo cáo số thu phường xã tháng 10 năm 2016

  Kích vào xem và tải về

 

 

Báo cáo số thu phường xã tháng 11 năm 2016

 Kích vào xem và tải về

 

Báo cáo số thu phường xã tháng 1 năm 2017

    Kích vào xem và tải về