CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

 

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Về việc thu lệ phí Môn bài năm 2017

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Để việc thực hiện khai và nộp lệ phí môn bài đảm bảo đúng quy định, Chi cục Thuế thị xã Quảng Yên thông báo việc thu lệ phí môn bài năm 2017, như sau:

I. Đối tượng nộp lệ phí môn bài:

-  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

II. Xác định mức lệ phí môn bài:

1. Đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác (gọi chung là tổ chức kinh doanh): căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy phép đầu tư cụ thể như:

                                                                                                  Đơn vị: đồng

TT

Người nộp thuế

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức môn bài

Mức thu

1

Doanh nghiệp, hợp tác xã

Trên 10 tỷ đồng

1

3.000.000

2

Doanh nghiệp, hợp tác xã

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2

2.000.000

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác ...

 

3

1.000.000

                                                                                                                                                        

2. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Mức lệ phí môn bài được quy định như sau:  

                                                                     

Doanh thu 1 năm (đồng)

Mức  môn bài

Mức thu cả năm (đồng)

Trên 500.000.000

1

1.000.000

Trên 300.000.000 đến 500.000.000

2

500.000

Trên 100.000.000 đến 300.000.000

3

300.000

 

 

3. Việc miễn, giảm lệ phí môn bài.

-  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

-  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

-  Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

II. Thu, nộp lệ phí môn bài:

1. Về chứng từ thu lệ phí môn bài

- Đối với hộ kinh doanh trên địa bàn phường Quảng Yên và Chợ Rừng tự lập bảng kê và nộp trực tiếp lệ phí môn bài vào kho bạc Nhà nước.

- Đối với các hộ kinh doanh thuộc địa bàn các phường, xã còn lại cán bộ thuế thực hiện thu bằng biên lai thu lệ phí môn bài.

2. Nộp lệ phí môn bài:

Các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác có trách nhiệm nộp lệ phí môn bài năm 2017 (nộp thuế điện tử) vào Ngân sách Nhà nước, thời hạn nộp: chậm nhất là ngày 30/01/2017.

Hộ kinh doanh cá thể nộp lệ phí môn bài năm 2017 vào Ngân sách nhà nước theo thời hạn ghi trên thông báo thuế của Chi cục Thuế.

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lệ phí môn bài đủ và đúng quy định. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Nếu trốn tránh việc nộp lệ phí Môn bài khi kiểm tra phát hiện thì ngoài việc phải nộp đủ số lệ phí môn bài đã quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số thuế trốn.

 

Chi cục Thuế thị xã Quảng Yên thông báo để các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn được biết và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về lệ phí môn bài năm 2017.