Ban Dân vận

 

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 2 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

- SĐT: 0333.875.521

- Email: bandanvan_tuqy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ông Vũ Văn Tấn

Chức vụ: Trưởng ban

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại:

Email: vuvantan@quangninh.gov.vn

 

 

 


 

 

                                                                                                                    

         

 

Ông Lê Minh Thái                                                   

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0333.875.521

Email: leminhthai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 


 

 

 Nguyễn Thị Hoài Hương

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0333.875.521

Email: nguyenthihoaihuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

  

 Ông Đặng Văn Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0333.875.521

Email: dangvanhiep@quangninh.gov.vn

 

 


 

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

 

Điều 1. Chức năng

1.1. Ban Dân vận Thị uỷ là cơ quan tham mưu của Thị uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác tôn giáo, công tác dân tộc) của Thị ủy;

1.2. Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã.

 

Điều 2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình của thị xã, nghiên cứu đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Thị ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác dân vận.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

 

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thị ủy về công tác dân vận.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ thị xã.

 

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã.

 

2.4. Phối hợp:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy thực hiện các chương trình; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng thông tin ... về công tác dân vận; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

- Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng thị xã tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng Chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

 

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao:

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy giao.