Tổ chức bộ máy


 

 

 

Giám đốc

Ông Nguyễn Đức Thường

Email:nguyenducthuong@quangninh.gov.vn

SĐT: 033.3875593

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Ông Vũ Đức Cường

Email:

SĐT: 033 3555668

 

 

Phó Giám đốc

Ông Đặng Văn Ninh

SĐT: 033 3555668.........0904744779

 

 

Phó giám đốc

Ông Bùi Văn Tân

Email:

 

SĐT: 033 3555668 .........0912775154

 

 

 

 

Ông Lê Đức Toản

ĐT: 0912.155.746

 

 

 

Nhân viên

Bà Đỗ Thị Hoan

Email:

SĐT: 033 3680531.........0912673959

 

 

 

Nhân viên

Ông Vũ Minh Chiến

Email:

SĐT: 033 3555668.........0913594521

 

Nhân viên Kế toán

Ông Lê Văn Chuyển

Email:

SĐT: 033 3555668.........0915071340

 

Nhân viên Kế toán

Vũ Thu Hiền

Email:

SĐT: 033 3555668.........0983205824

 

 

 Nhân viên

Ông Phạm Hùng

Email:

SĐT: 033 3555668.........0913696581

 

Nhân viên

Ông Ngô Văn Cường

Email:

SĐT: 033 3555668

 

Nhân viên

Ông Vũ Đắc Hưng

Email:

SĐT: 033 3555668.........01694784384