Ban Tổ chức

 

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 3 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

- SĐT: 0333.875.366

- Email: btc.qy@quangninh.gov.vn 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Bắc 

Trưởng ban

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ XD Đảng

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại: 0333.875.366

Email: nguyenvanbac@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 Bà Đào Thị Hương Giang

Phó Trưởng ban

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế TN-MT

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0333.681.231

Email: daothihuonggiang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 


 

  Ông Nguyễn Văn Hào

Phó trưởng ban 

                    ĐT:033.3559076 - 01697. 303135

                         Email: nguyenvanhao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bà Nguyễn Thi Nhuận 

Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0333.559.076

Email: nguyenthinhuan@quangninh.gov.vn

 

 

 


 

Ông Nguyễn Xuân Hưng

       Chuyên viên

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0333.680.098

 


2. Chức năng, nhiệm vụ

 

 


Điều 1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thị xã.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thị ủy.

 

          Điều 2. Nhiệm vụ:

 

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, qui chế, quy định về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ.

- Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Thị uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị uỷ, các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ cấp dưới và cán bộ làm công tác tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị uỷ.

- Việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ.

- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên của các cấp uỷ trực thuộc.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cấp cơ sở, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trực thuộc Thị uỷ trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ.

- Thẩm định và trình Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên, hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng.

 

2.4. Phối hợp:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị uỷ trong công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã trong việc thể chế hoá các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác tại các cơ quan đảng.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực Thị uỷ giao:

- Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý. Là cơ quan thường trực thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Thị uỷ quản lý.

- Quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý và hồ sơ cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý.

- Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các cấp uỷ trực thuộc.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thị uỷ.

- Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ giao.