Phòng Kinh tế

 

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên

- SĐT:

- Email: phongkt.qy@quangninh.gov.vn

 

 


1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 
Ông Vũ Ngọc Hùng
Trưởng  phòng
ĐT: 033. – 0913313928
Email: vungochung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 
Ông: Đỗ Hồng Hưng
Phó Trưởng phòng 
ĐT: 033.3681.053 – 0904.338.619 

 

 

 

 

 

 
Ông Đàm Chí Thiết
Phó Trưởng  phòng
ĐT: 033.681314 – 0912776231
Email: @quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 


 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Ba    

ĐT: 0333681151 - 0986608852 

nguyentrongba@quangninh.gov.vn

 

Phạm Thị Hiên  

ĐT: 0904517797

phamthihien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Dương

ĐT: 0973106798

 

 

  Đỗ Thị Nhung

ĐT:0978590634

 

 

 

  Lê Thị Hải Vân

ĐT:0988829928

 

 

 

Ông Phạm Vũ Hùng

ĐT:01668092624

 

 

 

Ông Vũ Tuấn Anh

ĐT:0913591509

 

 

 

 

 

 


2. Chức năng, nhiệm vụ


Điều 1. Vị trí, chức năng

a) Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; kinh tế trang trại; kinh tế tập thể gắn với ngành nghề nông thôn; thường trực xây dựng nông thôn mới tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

b) Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a). Trình UBND thị xã dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng trên địa bàn thị xã biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực do phòng quản lý.

b) Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về các lĩnh vực do phòng quản lý thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã.

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng của phòng.

d) Giúp UBND thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc thẩm định, đăng ký, cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thị xã; kiểm tra việc thực hiện theo giấy phép được cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ) Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn;

- Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển ngành nghề, làng nghề ở xã, phường;

- Làm đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thị xã việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề ở xã, phường; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản;

- Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón, thuốc thú y, thuộc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của thị xã theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thị xã.

e) Về lĩnh vực công thương

- Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành công thương theo quy định của UBND thị xã và Sở Công Thương.

f) Về lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Trình UBND thị xã dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương;

- Trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND thị xã ;

- Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn;

- Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

g) Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

h) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của phòng đối với Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn.

i) Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, khoa học và công nghệ trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND thị xã xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã .

l) Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thị xã .

m) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

n) Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã .

 

 

 

 o) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.