Phòng Lao động thương binh và xã hội

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: phongldtbxh.qy@quangninh.gov.vn

 

 1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 Nguyễn Thị Vịnh
 
 
Trưởng phòng
SĐT: 0982.875623
Email: nguyenthivinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 Ông 
Phó Trưởng phòng
ĐT :  0333.706 529 
 

 

 

Lê Thị Ngọc Linh

Phó trưởng phòng

ĐT: 01238246988

Email:


 

Ông Vũ Chí Bình  

Chuyên viên

ĐT: 0333602965-0974670804

vuchibinh@quangninh.gov.vn

 

 

 


Phan T. Thanh Hương 

Chuyên viên

ĐT: 0333547881-0915804895

phanthithanhhuong@quangninh.gov.vn


 

 

Bùi Thị Hoa Lệ 

Chuyên viên

ĐT: 0333602965-0943378556

buithihoale@quangninh.gov.vn

 

 


Ông Nguyễn Thế Nhâm   

Chuyên Viên

ĐT: 0333547880-01683061789

 

 


Ngô Thị Liên

Chuyên viên

 

 

An Thị Thu Hoài

Chuyên viên

 

 

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

 

Chức năng:

1.Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật.
 2.  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình UBND thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hon năm; đề án, ch­ương trình trong lĩnh vực lao động, ngư­ời có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao .
2. Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, ngư­ời có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp thị xã.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn thị xã sau khi được phê duyệt; hong tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, ngư­ời có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
4. Giúp UBND thị xã quản lý nhà n­ước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế t­ư nhân; h­ướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, ng­ười có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
5. Hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thị xã theo phân cấp, uỷ quyền.
6. H­ướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài t­ưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.
7. Hư­ớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ ngư­ời có công và các đối t­ượng chính sách xã hội.
9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, ng­ười có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí trong hoạt động lao động, ng­ười có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.
10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống hong tin, l­ưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà n­ước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội.
11. Thực hiện chế độ hong tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đ­ược giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Lao động – Th­ương binh và Xã hội.
12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, đối với cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND thị xã.
13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.
14. Phối hợp với Bệnh viện đa khoa và phòng Y tế thị xã trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; bảo vệ chăm sóc trẻ em tàn tật, mồ côi; vận động các nguồn tài trợ và quản lý, sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em ở thị xã; chỉ đạo và kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em ở các xã, phường.
15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.