UBND XÃ LIÊN HÒA

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndlienhoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Vũ Văn Thu

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Liên Hòa

ĐT: 033.3875.826 – 0914.654.519

 

 

Ông Lê Văn Mịn

Chủ tịch UBND xã Liên Hòa

ĐT: 033.3684.327 – 0973.981.210

Email: levanmin@quangninh.gov.vn 

 


 

 

 

 

                          Ông Nguyễn Thành Công

Phó Chủ tịch HĐND xã Liên Hòa

 

                      ĐT: 033.3875.826 – 0914. 800.385

 

Ông Lê Văn Hướng

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hòa

ĐT: 033.3875.826 – 0902.105.404