UBND PHƯỜNG MINH THÀNH

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndminhthanh.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Phạm Văn Lưu

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Minh Thành

ĐT: 033.3553.600 - 0904.093.359

Email:

 

 

Ông Nguyễn Văn Đình

Phó Bí thư Đảng ủy phường Minh Thành

ĐT: 033.3686.103 - 0944.270.730

Email:

 


 

 

Ông Phạm Văn Thiệu

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Minh Thành

ĐT: 033.3873.130 – 0912.092.746

Email: phamvanthieu@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Nguyễn Văn Thuyên

Phó Chủ tịch UBND phường Minh Thành

ĐT: 033.3553.141 – 0912.890.120

Email: nguyenvanthuyen@quangninh.gov.vn 

 


 

 

Ông Nguyễn Đình Khanh

Phó Chủ tịch UBND phường Minh Thành

ĐT: 033.3553.557 - 0973.310.468

Email: