ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

- Địa chỉ: 

-  SĐT:

 - Email: ubmttq.qy@quangninh.gov.vn

 Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

Ông Vũ Văn Tấn 

Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên

ĐT:

Email: vuvantan@quangninh.gov.vn

 

 

 

  

 

     Ông: Lê Đức Trà

       Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên

ĐT

Email:

 

 

 

Ông Đào Hữu Hòa
Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Yên
ĐT: 033.3875.413 – 01639 166 888