UBND PHƯỜNG NAM HÒA

 

- Địa chỉ: 

- SĐT: 

- Email: ubndnamhoa.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Nguyễn Thành Trung

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Nam Hòa

ĐT: 033.3680.643 – 0127.3874.288

 

   

 

Ông Vũ Văn Đường

Chủ tịch UBND phường Nam Hòa

ĐT: 033.3688.339 – 0904.360.439

Email: vuvanduong@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Nguyễn Xuân Ghi

Phó Chủ tịch HĐND phường Nam Hòa

ĐT: 033.3680.643 – 0169.466.1589

Email:

 


 

 

 

 

Ông Hoàng Xuân Phong

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hòa

ĐT: 033.3680.643 – 0945.104.939

Email: