1. Lãnh đạo :

 
 
 
Ông  Nguyễn Văn Bắc
Trưởng phòng
ĐT: 033.2218.297 
Email: nguyenvanbac@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ:
+ Phụ trách chung công tác của cơ quan; chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, chính quyền huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.
+ Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng chính quyền; tổ chức bộ máy; biên chế hành chính và sự nghiệp nhà nước; thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức.
 
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Mạnh Hà
 
Phó Trưởng  phòng
 
ĐT: 033.3479.375 – 0988.359.938
Email: nguyenmanhha@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ:
+ Giúp trưởng phòng phụ trách và theo dõi về: công tác thi đua, khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo và văn thư, lưu trữ.
+ Được uỷ nhiệm chi số 01; ký giấy giới thiệu, các văn bản của Phòng liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Tổng hợp, viết báo cáo hàng tháng của Phòng.
+ Điều hành hoạt động của Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.
 
 

 
 
Ông  Nguyễn Ngọc Bảo
 
Phó Trưởng phòng
 
ĐT: 033.3559.515 - 0904932951
Email: nguyenngocbao@quangninh.gov.vn
  

 

Phân công nhiệm vụ:

 

Giúp Trưởng phòng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 

 

- Công tác cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã.

- Công tác cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Công tác quản lý địa giới hành chính.

- Công tác quản lý Nhà nước về Hội và tổ chức phi Chính phủ.

- Tổng hợp viết báo cáo, kế hoạch tháng, quý, năm của cơ quan.

Được ủy nhiệm cho số 02; ký giấy giới thiệu, các văn bản của Phòng liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 

2. Các Chuyên viên

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa

ĐT: 0333547815  - 0936452501

 

 

 

Dương Khánh Thu

ĐT: 0333875227  - 0976282557

 

 

 

Bùi Thị Hương

ĐT:0333875227 – 0983707758

 

 

Phạm Thị Lan

ĐT:0333547815 – 01659556266

 


 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 

Điều 1. Chức năng:

1. Phòng Nội vụ  là cơ quan tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. 

2. Phòng Nội vụ  có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND thị xã các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức thực triển khai thực hiện theo qui định.

2. Trình UBND thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; qui hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy:

a) Tham mưu giúp UBND thị xã qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã theo hướng dẫn của UBND tỉnh;

b) Trình UBND thị xã quyết định hoặc để UBND thị xã trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã;

c) Xây dựng đề án thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thị xã quyết định thành lập, giải thể, sát nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp thị xã theo qui định của pháp luật.

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thị xã phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

 b) Giúp UBND thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c) Giúp UBND thị xã tổng hợp chung việc thực hiện các qui định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cấp thị xã và UBND cấp xã.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a) Giúp UBND thị xã và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo phân công của UBND thị xã và hướng dẫn của UBND tỉnh;

b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND thị xã phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND cấp xã; giúp UBND thị xã trình UBND tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo qui định của pháp luật;

c) Tham mưu, giúp UBND thị xã xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thị xã;

d) Giúp UBND thị xã trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sát nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị xã theo qui định; bồi dưỡng công tác cho trưởng, phó thôn, xóm, tổ dân phố.

7. Giúp UBND thị xã trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ ở cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, phường trên địa bàn thị xã.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tham mưu giúp UBND thị xã trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân thị xã quản lý;

b) Tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường theo phân cấp.

9. Về cải cách hành chính:

a) Giúp UBND thị xã triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện công tác cải cách, hành chính ở địa phương;

b) Tham mưu giúp UBND thị xã về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thị xã;

c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND thị xã và UBND tỉnh.

10. Giúp UBND thị xã thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác văn th­ư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã chấp hành chế độ, qui định của pháp luật về công tác văn thư­, lưu trữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã và Lưu trữ thị xã

12. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo qui định của pháp luật.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, đề xuất với UBND thị xã tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thị xã; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng thị xã;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã; xây dựng, quản lý và sử dụng Quĩ thi đua, khen thưởng theo qui định của pháp luật.

14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

16. Tham mưu tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thống tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Tham mưu giúp UBND thị xã quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo qui định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo qui định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thị xã.

 19. Giúp UBND thị xã qui định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở qui định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

20. Về công tác tổ chức hội và công tác tổ chức phi chính phủ:

 a) Thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định cho phép thành lập, giải thể các hội, tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

 

 b) Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Điều lệ đối với hội, tổ chức phi Chính phủ trong thị xã. Trình Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo thẩm quyền đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ vi phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ hội.

 21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thị xã.