TỔ CHỨC BỘ MÁY 

         

Theo Quyết định số: 695/QĐ –KBNN ngày 16/7/2015 của Tổng Giám đốc KBNN, tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Quảng Yên:

-Lãnh đạo đơn vị  : gồm 01 đồng chí Giám đốc và 01 đồng chí phó Giám đốc.

- Tổ nghiệp vụ:  Gồm tổ Kế toán nhà nước và tổ Tổng hợp hành chhisnh, mỗi tổ có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó.

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

 

      Giám đốc

Ông Đinh Khắc sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học

  Trình độ LLCT: Cao cấp

         Điện thoại cố định: 033 3875588

          Điện thoại di động: 0914 379 808

        Hộp thư điện tử:  sondk@vst.gov.vn

 

 

  Lĩnh vực phân công phụ trách:  Phụ trách chung, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị và trực tiếp điều hành một số công việc:

-Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, công tác tài vụ quản trị 

 -Công tác kế toán – Kho quỹ

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Ông Phạm Văn Long

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  Trình độ LLCT: Cao cấp

         Điện thoại cố định: 0333683575

          Điện thoại di động: 0912 402 131

          Hộp thư điện tử:  longpv02@vst.gov.vn

 

     Lĩnh vực phân công phụ trách:  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc các  công việc sau:

          -Công tác Kiểm soát chi vốn ĐTXDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

          - Công tác kiểm tra, công tác bảo vệ, an toàn cơ quan.

          -Công tác hành chính, nội vụ cơ quan, quản lý tài sản; công tác lưu trữ, công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008

          - Thực hiện nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động cơ quan khi giám đốc ủy quyền.

          -Các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công trực tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà: Trương Thị Nga: Tổ Kế toán nhà nước

 

          Chức vụ :  Kế toán trưởng( Kiêm tổ trưởng tổ Kế toán nhà nước)

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0948 247 559

          Hộp thư điện tử:  ngatt11@vst.gov.vn

 

     Lĩnh vực phân công phụ trách:  Chiụ trách nhịệm chung về công tác kế toán: Thực hiện công tác kiểm tra,tổng hợp báo cáo hàng tháng,cung cấp số liệu phục vụ lãnh đạo và các cơ quan có liên quan. Triển khai chế độ chính sách mới và các công tác khác khi giám đốc phân công.

 

 

 

 

 Tổ Kế toán Nhà nước 

Bà: Hoàng Thị Vân Thùy 

          Chức vụ :  Tổ phó tổ kế toán nhà nước

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0977 065 909

          Hộp thư điện tử:  Thuyhv@vst.gov.vn

          Lĩnh vực phân công phụ trách:  Kế toán TKchi NSNN, TK tiền gửi các đơn vị cấp huyện, các trường tiểu học khối giáo dục,kế toán theo dõi TKTGNH, kế toán công trái, trái phiếu, ủy quyền KS thu TCS,KS song phương điện tử ,phụ trách công tác kho quỹ, thực hiện công tác thống kê tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo các hoạt động nghiệp vụ theo quy định, ủy quyền giải quyết các công việc khi tổ trưởng đi vắng.

 

 

 

 

 

 

 

Bà:  Nguyễn Thị Hoa; Tổ Kế toán nhà nước

                                                    Chức vụ :  Kế toán viên

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

          Trình độ LLCT:

                            Điện thoại di động: 0977 417 469

          Hộp thư điện tử: 

Hoant25@vst.gov.vn

 

 

 

          Lĩnh vực phân công phụ trách:  Kế toán TK chi ngân sách ,TK tiền gửi NS cấp Trung Ương, kế toán chi đầu tư XDCB NS TƯ ;khối mầm non, liên cơ quan, khối dân vận ngân sách huyện,kế toán thanh toán song phương điện tử, kế toán nội bộ.

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng: Tổ kế toán nhà nước

Chức vụ :  Kế toán viên

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0903 298 491

          Hộp thư điện tử: 

Hungnm06@vst.gov.vn

 

 

 

          Lĩnh vực phân công phụ trách:  Kế toán TK chi ngân sách, TK tiền gửi ngân sách Tỉnh,TK chi đầu tư XDCB NSTỉnh;TK tiền gửi BHXH,TGKho bạc;12 đơn vị ngân sách xã,giao nhận chứng từ thu với ngân hàng; chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát đối chiếu thu NSNN;kế toán TTLKB,nguồn vốn, phụ trách công tác tin học, chạy báo cáo cân đối TK.

 

 

 

 

 

 

Ông: Đậu Khắc Lợi: Tổ Kế toán Nhà nước

Chức vụ :  Kế toán viên

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0912 036 676

          Hộp thư điện tử: 

loidk@vst.gov.vn

 

 

 

 

          Lĩnh vực phân công phụ trách:  Kế toán TK chi ngân sách, TKTG 19 trường THCS cấp huyện;kế toán 7 đơn vị ngân sách cấp xã phường.kế toán thu NSNN,

 

 

 

 

 

 Ông Vũ Văn Hán: Tổ kế toán Nhà nước

Chức vụ :  Kế toán viên

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0948 547 666

          Hộp thư điện tử:

Hanvv@vst.gov.vn

 

 

 

 

          Lĩnh vực phân công phụ trách:  Kế toán tài khoản tiền gửi các đơn vị an ninh quốc phòng, theo dõi KT tiền gửi các đơn vị khác ( Không thuộc đơn vị DT ngân sách 4 cấp) ,Kê toán TK phải trả khác;kế toán thu NSNN,Thu phạt an toàn giao thông, quản lý con dấu kế toán;giao nhận ,đóng, đánh số và đóng dấu chứng từ lưu

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hương Lan:- Tổ Kế toán nhà nước.

Chức vụ :  Kế toán viên

          Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0948 889 635

          Hộp thư điện tử: 

Lannh@vst.gov.vn

 

 

 

          Lĩnh vực phân công phụ trách: Làm công tác kho quỹ

 

 

 

 

 

 

 

         Tổ Tổng hợp - Hành chính

Ông:  Trần Văn Kha: Tổ Tổng hợp – Hànhchính

Chức vụ :  Cán Sự

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0916 764 855

          Hộp thư điện tử:

Khatv01@vst.gov.vn

 

 

 

 

  Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán  vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu đối với các đơn vị, chủ đầu tư của các dự án do KBNN Quảng Yên kiểm soát thanh toán; báo cáo thanh, quyếtt toán định kỳ, đột xuất theo quy định:

Ban quản lý dự án Trung tâm Ytế Thị xã Quảng yên

Ban quan lý CT lấn biển đông Yên Hưng,

UBND xã Tiền an

UBND Xã Hoàng Tân

UBND phường Nam Hòa

UBND phường Phong Hải

UBND Phường Yên Hải

UBND Phường Tân an

UBND phường Phong cốc

UBND Phường Minh Thành

Ban QLDAPhòng giáo dục đào tạo thị xã Quảng Yên

Ban quản lý Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên

 

 

 

 

 

 

Bà:  Nguyễn Thị Hoan : Tổ Tổng hợp – Hành chính

Chức vụ :  Kế toán Viên

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          Trình độ LLCT:

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0973 593 710

          Hộp thư điện tử:  Hoannt07@vst.gov.vn

  Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu đối với các đơn vị, chủ đầu tư của các dự án do KBNN Quảng Yên kiểm soát thanh toán; báo cáo thanh toán, quyết toán định kỳ, đột xuất theo quy định.

UBND Phường Quảng Yên

UBND phường Yên Giang

UBND phường Đông Mai

UBND phường Hà An

UBND xã Hiệp Hòa

UBND xã Sông Khoai

UBND xã Cẩm La

UBND xã Liên Hòa

UBND xã Tiền Phong

Ban quản lý dự án công trình Thị xã Quảng Yên

Đoạn quản lý giao thông công chính

Ban quan  lý dự án Phòng văn hóa thông tin

Ban quản lý dự án trung tâm giông thủy sản,

Ban quan lý dự ánTrung tâm Lâm nông nghiệp

Ban quan lý dự án Chợ rừng

Ban quan lý  dự án Chi cục trồng trọt và  bảo vệ thực vật

VP UBND Thị xã Quảng Yên

 

 

 

 

Ông: Lê Văn Tiến : Tổ Tổng hợp – Hành chính

Chức vụ :  Bảo vệ

          Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 01233286379

          Hộp thư điện tử

          Lĩnh vực phân công phụ trách: Bảo vệ cơ quan

 

 

 

 

 

Ông: Trần Văn Cường : Tổ Tổng hợp - Hành chính

Chức vụ :  Bảo vệ

          Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

          Điện thoại cố định:

          Điện thoại di động: 0986 225 838

          Hộp thư điện tử:   

          Lĩnh vực phân công phụ trách: Bảo vệ cơ quan