Thông báo V/v công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư tiếp nhận thông tin

   phản ánh về tham nhũng, suy thoái của cán bộ Đảng viên.

 

Kích vào xem và tải về

 

 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ EMAIL, TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ THAM NHŨNG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

 

1- Ông Đinh Khắc Sơn

    Chức vụ: Giám đốc

    Sđt: 0914.379808

    Email: sondk@vst.gov.vn

 

2- Ông Phạm Văn Long

    Chức vụ: PGĐ

     Sđt: 0969.898522

     Email: longpv02@vst.gov.vn