TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

Giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Hưng

ĐT: 0904389292

 Email: nguyentienhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Giám đốc

Ông Trần Xuân Lương

ĐT: 0988405538

 

 

Phó Giám đốc

Ông Đoàn Văn Hạnh

ĐT: 01699377018

 

 

Phó Giám đốc 

Ông Lê Hồng Thái

ĐT: 0915002293

  

 

Phó Giám đốc

Ông Vũ Đình Minh

ĐT: 0903452224

 

Viên chức 

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

ĐT: 0982459622

 

Viên chức

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT: 01694965442


 

Viên chức

Bà Vũ Thị Tám

ĐT: 01638744916


Viên chức

Bà Nguyễn Thị Chung

ĐT: 01669213979


Viên chức

Ông Nguyễn Công Khương

ĐT: 01672143836


 

Viên chức

Ông Nguyễn Xuân Thành

ĐT: 01685989017


 

Viên chức

Bà Vũ Thị Thanh Nga

ĐT: 01699376988


Viên chức

Bà Vũ Thị Nhàn

ĐT: 0916748268


 

 

Viên chức

Ông Trần Đại Lượng

ĐT: 0966114569


.

Viên chức 

Ông Ngô Quang Giang

ĐT: 01248919888

 


Viên chức 

Bà Vũ Thị Nguyệt

ĐT: 0945097989