1. Lãnh đạo

 
 
 
 
Ông Hoàng Văn Sơn
  Chánh Thanh tra
ĐT : 0904.875187
Email : hoangvanson@quangninh.gov.vn
 
 
 

  
 
 

Ông Phạm Quang Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

SĐT: 2218519 - 0936519689

phamquangcanh@quangninh.gov.vn

 

 

Ông Hoàng Mạnh Quân

Phó Chánh Thanh tra

SĐT: 0963832165

Hoangmanhquan@quangninh.gov.vn


 
 
 

 

2. Các cán bộ

 

 

 

 

Thanh tra viên

Ông Vũ Văn Quang

SĐT: 3681161 - 0983471366

vuvanquang@quangninh.gov.vn

  

 

Cán bộ

 Bà Bùi Thị Thúy Hà

SĐT: 2218519 - 0936188626

buithithuyha.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ


 

 

 

Vị trí, chức năng:  

Thanh tra là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã.
        Thanh tra thị xã có con dấu riêng, có tài koản tại Kho bạc nhà nước thị xã theo quy định của pháp luật. 
 

 

 Nhiệm vụ, quyền hạn  

1. Thanh tra việc thực chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, của các cơ quan chuyên môn và các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã. 

2. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

3. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân thị xã. 

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã. 

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thị xã và Ủy ban nhân dân thị xã. 

7. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luât được phát hiện qua công tác thanh tra.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã và Thanh tra tỉnh