DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1848 QĐ-BTC ngày 29/ 8 /2016

 

 

Kích vào đây để xem và tải về.

 

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC QUA HỆ THỐNG KBNN

( Ban hành kèm theo QĐ số 5657/QĐ-KBNN, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước )

             Kích vào đây xem và tải về

 

 

 TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

       Kích vào xem và tải về