Tổ chức bộ máy

10/09/2014 12:00:00 CH

 

Văn phòng

Email:  ttptqd.qy@quangninh.gov.vn

SĐT  : 033 3681815 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

Ông Vũ Đắc Cường
Email : vudaccuong@quangninh.gov.vn


 

 

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Đức

Email:   nguyentienduc@quangninh.gov.vn

SĐT: 033 3681815.......... 0912036672


 

 

 

Phó giám đốc

Ông Vũ Huy Thoại

 

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0983928680

 

 

 

 

 

Phó giám đốc

Ông Phạm Minh Hà

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0982882846

 

 

Nhân viên

Đinh Thị Định

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0919907967

 

 

 

Nhân viên

Ông Nguyễn Đức Phong

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0972621683

 

 

 

Nhân viên

Ông Nguyễn Cao Sơn

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 01698095842

 

Nhân viên

Lê Thị Minh Quyên

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0974787728

 

Nhân viên

Ông Dư Đức Thịnh

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 01285612666

 

 

Nhân viên

Ông Phạm Minh Hiệp

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0983070588

 

 

Nhân viên

Ông Đinh Mạnh Dương

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0919886000

 

 

Nhân viên

Đỗ Thanh Kim Vân

Email:

SĐT: 033 3681815.......... 0982425368

 

 

Nhân viên

Nguyễn Thành Tô

ĐT: 0934697766

 

 

Nhân viên

Vũ Thị Thanh Thảo

ĐT: 0933135229

 

Nhân viên

Nguyễn Hoàng Long

ĐT: 01682086088

 

 

Nhân viên

Bùi Thị Mịn

ĐT: 0912035502

 

Nhân viên

Nguyễn Tiến Nhật

ĐT: 01679830556

 

Nhân viên

Nguyễn Huy Thái

ĐT: 0986640613

 

 

 

Nhân viên

Dương Thị Hiên

ĐT 0961020383