Ủy ban kiểm tra Thị ủy

 

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 3 tầng, cơ quan Thị ủy Quảng Yên

- SĐT: 0333.680.096

- Email: uybankiemtra_tuqy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

1. Cơ cấu tổ chức

 


 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

      Ông Nguyễn Văn Dụng      

    Chức vụ: Chủ nhiệm  

                            

  Điện thoại: 0333.875.392

 Email: nguyenvandung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Công Nguyên

  

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm

Điện thoại: 0333.680.096

Email: trancongnguyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy

  

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm

Điện thoại: 0912838669

Email:tranthithuthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đoàn Phúc Trường

 

Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại: 01276179867

Email: 

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

  

 

Điều 1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu giúp Thị uỷ, Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thị xã theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Thị uỷ, Ban Thường vụ thị uỷ giao.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Thị ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ

 2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

a. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ, Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ.

b. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng:

- Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo qui định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.

          - Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

          - Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và tài chính cơ quan cấp ủy cùng cấp.

c. Thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ và nhiệm vụ do Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ quyết định.

d. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu giúp Thị uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch.

đ. Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thị xã; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

e. Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thị xã.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thị xã; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, các vấn đề liên quan khác đối với Uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

 2.3. Thẩm định, thẩm tra:

         Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thị xã trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

 

2.4. Phối hợp:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng Thị uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thị uỷ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã và các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng (theo Điều lệ Đảng và Qui chế phối hợp do Ban Thường vụ Thị ủy ban hành).

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ thị xã và cấp uỷ trực thuộc Thị uỷ.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị uỷ giao:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ.

- Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ.

 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ và Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Thị uỷ khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ giao