Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Yên
 

 

 

Địa chỉ :               Số 18 - Trần Hưng Đạo - phường Quảng Yên
Điện thoại:           033.3 875.314 
Fax :                     033.3 875.561 
E-mail:                
ubndqy@quangninh.gov.vn

Website:               http://quangyen.quangninh.gov.vn

 


 
 
 Ảnh trụ sở
 
 
 
1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã 

 

 

ÔngNguyễn văn Hồi

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

Năm sinh: 1970

Điện thoại cơ quan:  033.3875319

 

Email: 

 

 

 

 

  

Phân công công tác

 

(theo Quyết định 2488 /QĐ-UBND ngày 06/7/2016)

 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện, đồng thời quản lý chung mọi hoạt động và công việc của ủy ban nhân dân thị xã, thành viên ủy ban nhân dân thị xã. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; nội chính, đối ngoại, xây dựng bộ máy, biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác quy hoạch ( chủ trương, địa điểm, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch) tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản ( chủ trương đầu tư, chủ trương phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh các dự án đã được phê duyệt đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án đã được phê duyệt thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Xây dựng, Luật đầu tư) chủ trương xin cấp phép, gia hạn cấp phép khai thác tài nguyên( đất, cát) trên địa bàn thị xã; chủ trương về giao đất, giao rừng; phụ trách chỉ đạo chung công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí theo quy định của pháp luật.

c) Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng hoặc Trưởng ban chỉ đạo ( có quyết định cụ thể) Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Ban an toàn giao thông; Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã, Ban chỉ đại liên ngành An toàn thực phẩm.

d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội Vụ, Thanh tra, Ban quản lý dự án công trình; Kho bạc nhà nước thị xã.

e) Phụ trách, chỉ đạo các xã, phường: Quảng Yên, Yên Giang, Hà An

g) Giữ mối quan hệ làm việc với thường trực thị ủy, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thị xã, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thị xã.

 

 

 

 

 

 

             
        
 
 

Ông  Vũ Đức Hưởng

 

Phó Chủ tịch, phụ trách thường trực của Uỷ ban nhân dân

 
   
  

   


 

Phân công công tác

 

(theo Quyết định 2488 /QĐ-UBND ngày 06/7/2016)

a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng, công tác tổng hợp tình hình kinh tế- xã hội toàn thị xã; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại, dịch vụ; quản lý thị trường; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thủy lợi, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; khoa học công nghệ, thống kế, tài nguyên và môi trường; quản lý các vấn đề doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

b) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã: Chỉ đạo giải quyết công việc và điều hành hoạt động của ủy ban nhân dân thị xã khi Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đi vắng; công tác thu ngân sách trên địa bàn thị xã; công tác thi đua khen thưởng; thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ủy ban nhân dân thị xã; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được chủ tịch trực tiếp phân công.

c) Trực tiếp làm chủ tịch hội đồng hoặc Trưởng Ban chỉ đạo ( có quyết định cụ thể): Hội đồng khoa học công nghệ, Hội đồng tư vấn xét duyệt giao đất làm kinh tế trang trại; Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng; Ban điều hành trồng rừng ngập mặn; Ban hậu cần địa phương; Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại; Ban phòng không nhân dân.

d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Dự án thủy sản Đông Yên Hưng, Ban quản lý chợ Rừng, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; Chi cục thuế; Chi cục thống kê.

e) Phụ trách chỉ đạo các xã, phường: Tân An, Yên Hải, Phong Cốc, Phong Hải, Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách.

 

g) Giữ mối liên hệ làm việc với thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động thị xã, Hội Doanh nghiệp thị xã.

 

 

   

 

 

Ông Lê Mạnh Tuyến

Phó Chủ tịch UBND thị xã

   

Phân công công tác

 

(theo Quyết định 2488 /QĐ-UBND ngày 06/7/2016)

 

a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, nhà ở, công sở, trật tự đô thị, môi trường đô thị, vật liệu xây dựng, phòng chống cháy nổ, ùn tắc giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, thi hành án dân sự.

 

b) Giúp chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã: Tiếp công dân, điều hành việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra và kiểm toán; công tác đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi Đoạn quản lý giao thông công chính sang công ty cổ phần; triển khai các dự án đầu tư cơ bản thuộc ngân sách nhà nước sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đến khi hoàn thành, quyết toán công trình, kiểm tra, đôn đốc các dự án hạ tầng đô thị, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch sau quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được chủ tịch trực tiếp phân công.

c) Trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo (có quyết định cụ thể): Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Ban chỉ đạo phòng chống, cháy nổ.

d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Phòng quản lý đô thị, Đoạn quản lý giao thông công chính, Đội kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị; Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi cục thi hành án dân sự.

e)  Phụ trách, chỉ đạo các xã, phường: Nam Hòa, Cẩm La, Cộng Hòa, Tiền An, Hoàng Tân. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã có liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách

 

g) Giữ mối liên hệ làm việc với Hội Cựu chiến binh thị xã.

 

 

 

   


 

 

Ông Đỗ Mạnh Hùng

Phó Chủ tịch UBND thị xã

  

    

 

Phân công công tác

 

(theo Quyết định 2488 /QĐ-UBND ngày 06/7/2016)

a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tư pháp, Giáo dục và đào tạo; y tế, văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin, bưu chính- viễn thông; hạ tầng thông tin; truyền thanh truyền hình; lao động thương binh và xã hội; dân số- kế hoạch hóa gia đình; gia đình trẻ em; bảo hiểm y tế, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; hoạt động xã hội nhân đạo, quản lý hộ tịch hộ khẩu, dân tộc, ngoại vụ, lưu trữ, vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyển sinh, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý nhà nước về tổ chức xã hội và hội nghề nghiệp; quản lý nhà nước về thanh niên, thi hành án hình sự, công tác dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

b) Giúp chủ tịch ủy ban nhân thị xã theo dõi, chỉ đạo: Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị đối với các quy định hành chính; xây dựng “ Chính quyền điện tử” duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; biện pháp nâng cao chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index); chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phụ vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được chủ tịch trực tiếp phân công.

c) Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng; Trưởng ban chỉ đạo ( có quyết định kèm theo): Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Ban chỉ đạo công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, Ban vì sự tiến bộ cảu phụ nữ, Ban Quân dân y; Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Ban biên tập cổng thông tin thị xã; Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

d) Trực tiếp, chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tư pháp, Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng văn hóa thông tin, Phòng Lao đông thương binh và xã hội, Phòng Y tế, Trung tâm truyền thông & văn hóa thị xã; Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên thị xã; Trung tâm y tế, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội.

e) Phụ trách, chỉ đạo các xã phường: Hiệp Hòa, Sông Khoai, Đông Mai, Minh Thành. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

 

g) Giữ mối quan hệ làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội liên hiệp phụ nữ, Hội chữ thập đỏ và các đoàn thể khác của thị xã.