UBND thị xã Quảng Yên

Số:557/QĐ-UBND ( ngày 13 tháng 4 năm 2017)

Quyết định V/v Công bố công khai ngân sách quý I năm 2017

      Kích vào xem và tải về

 

 

UBND thị xã Quảng Yên

Số:1546/QĐ-UBND ( ngày 10 tháng 7 năm 2017)

Quyết định V/v Công bố công khai ngân sách quý II năm 2017

    Kích vào xem và tải về

 

 

 UBND thị xã Quảng Yên

Số: 2289/QĐ-UBND ( ngày 6 tháng 10 năm 2017)

Quyết định V/v Công bố công khai ngân sách quý III năm 2017

     Kích vào xem và tải về