Phòng Y tế

 

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà B khu liên cơ quan UBND thị xã Quảng Yên

-  SĐT:

 - Email: phongyt.qy@quangninh.gov.vn

 

 1. Cơ cấu tổ chức

 

 

Ông Nguyễn Văn Quý
Trưởng phòng
ĐT : 033.3546.328 – 0983.899.474

 

 

 

 

 Bà Nguyễn Thị Hương  

Chuyên viên

ĐT: 0333683435 - 0916099394

 


 

Nguyễn Thị Nga 

Chuyên viên

ĐT: 0333683435 - 0904282198

 

   
   
   
   

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

 Vị trí, chức năng:

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số (Sau đây gọi chung là y tế ).
2. Phòng Y tế có t­ư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
 Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Trình UBND thị xã:
a) Dự thảo các Quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã;
b) Dự thảo biện pháp huy động lien ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn thị xã.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn thị xã sau khi được phê duyệt.
3. Tham mưu giúp UBND thị xã thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.
4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn thị xã.
5. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức các trạm y tế xã, phường về lĩnh vực quản lý như­ phòng chống dịch, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở, quản lý mỹ phẩm, công tác dân số.
6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, luư trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng Y tế.
 7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và của Sở Y tế.
8. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.
9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã phân công hoặc theo quy định của Pháp luật.