Lãnh đạo

 
 
 
 
 
Vũ Ngân Hà
Trưởng phòng
ĐT: 033.3875275 - 0982.875.297
Email:  vunganha@quangninh.gov.vn
 
Phân công nhiệm vụ
  
Chịu trách nhiệm trước UBND thị xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư, kế hoạch ngân sách. Trực tiếp tham mưu giúp Chủ tịch UBND thị xã công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách thị xã theo phân cấp quản lý (bao gồm chi đầu tư XDCB, chi thường xuyên, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế), quản lý kinh phí ủy quyền ngân sách cấp trên và họat động tài chính ngân sách khối phường, xã đơn vị dự toán thuộc thị xã.
- Tham gia Hội đồng đấu giá giao quyền sử dụng đất, thanh lý tài sản sung công quỹ nhà nước, đấu thầu, duyệt giá mua sắm tài sản từ công quỹ nhà nước; Hội đồng định giá tố tụng hình sự của thị xã.
- Tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết trên địa bàn thị xã.
- Ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo phân cấp quản lý hiện hành.
- Ký trình các văn bản tham mưu cho UBND thị xã thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng để ban hành theo quy định như: Quản lý điều hành ngân sách, đầu tư, mua sắm tài sản, quản lý tài sản công…
- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý sử dụng nguồn kinh phí của cơ quan theo quy định.
 
 
 
 
 
Bà 
Phó Trưởng phòng
ĐT: 033.3680046
Email: 
 
Phân công nhiệm vụ:  
Giúp việc cho Trưởng phòng về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phụ trách và trực tiếp thực hiện các lĩnh vực công tác sau:
- Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, các quy hoạch tổng thể và các quy hoạch phát triển ngành; dự thảo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm của thị xã; tổng hợp xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và trung hạn.
- Giúp Trưởng phòng dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật và các quy định của UBND thị xã, Sở Kế hoạch và đầu tư về công tác quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thị xã.
- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các phường, xã, đoàn thể tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng tháng, quí, năm, giai đoạn theo quy định, yêu cầu đột xuất báo cáo thị xã, tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm, trung hạn theo quy định; đồng thời hướng dẫn các phường, xã, các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
- Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch hàng quý, năm và trung hạn; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và họat động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ, thương mại và sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
- Trực tiếp quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; báo cáo giá cả thị trường trên địa bàn; kiểm tra việc niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu UBND xây dựng các loại giá trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt. Thẩm định việc áp dụng chính sách, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng của các phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
- Phụ trách khối đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã (trừ khối sự nghiệp giáo dục, y tê).
- Giúp trưởng phòng giải quyết công việc tổng hợp nội dung và ký, chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất các văn bản có liên quan thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách thuộc thẩm quyền ban hành của phòng; ký các văn bản tham mưu đề xuất biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công theo dõi quản lý. 
 
 
 
 
 
Ông Nguyễn Đức Tặng
Phó Trưởng Phòng
ĐT: 01676261968
Email:
   
 Phân công nhiệm vụ:
 
Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác tổng hợp kế hoạch đầu tư, theo dõi các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn (bao gồm vốn tài trợ các tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong nước nếu có).
- Trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp có vốn đầu tư thuộc thị xã.
- Trực tiếp theo dõi, tổng hợp các nguồn vốn đầu tư dự án công trình trên địa bàn thị xã.
- Tham mưu phân bổ nguồn kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách thị xã giao trong năm cho quản lý A; thẩm định trình cấp kinh phí các nhiệm vụ chi đầu tư phát sinh từ nguồn ngân sách thị xã và nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm.
- Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định nhiệm vụ đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đấu thầu, hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư và nguồn vốn sự nghiệp các công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của thị xã.
- Giúp Trưởng phòng dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật và các quy định của UBND thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch đầu tư trên địa bàn thị xã.
- Tổng hợp báo cáo các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định và yêu cầu đột xuất.
- Tổ chức theo dõi, giám sát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch đầu tư trên địa bàn thị xã.
- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thị xã; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác đầu tư các phường, xã, đơn vị dự toán cấp thị xã.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trách nhiệm được phân công.
- Định kỳ lập báo cáo theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Tổng hợp tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư các nguồn vốn báo cáo tỉnh, thị xã theo quy định.
- Tổng hợp nội dung được phân công; phát hành báo cáo định kỳ, giải quyết công việc và ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp phụ trách thuộc thẩm quyền ban hành của phòng; tham mưu đề xuất biện pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công theo dõi quản lý.
   
 
 
 
 
 
 

Các chuyên viên

 


 Ông Phạm Văn Trà 

ĐT: 0333875275 - 0982375289  

phamvantra@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Ông Vũ Mạnh Cường  

ĐT: 0333875275 - 0978897809

vumanhcuong.qy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Bà Trần Kim Dung 

ĐT: 0333875275 - 0987490682

trankimdung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Bà Vũ Thanh Nga 

ĐT: 0333875275 - 0987394123

vuthanhnga@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

  Bà Nguyễn Hải Yến

ĐT: 0333875275 - 0973990510

nguyenthihaiyen.qy@quangninh.gov.vn

 

 

  

Ông  Đàm Xuân Trang

ĐT: 0333875275 - 0976769469 

damxuantrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Bà Vũ Thị Hà

ĐT: 0333875275 - 0945002899

vuthiha@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 

 

 

 

Vị trí, chức năng  

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 Nhiệm vụ, quyền hạn  

a) Trình Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của cấp trên; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong phạm vi quản lý của Phòng. 

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn. 

c) Về lĩnh vực tài chính 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thị xã, Uỷ ban nhân dân xã, phường (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Uỷ ban nhân dân thị xã dự toán ngân sách thị xã theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thị xã và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thị xã trình Uỷ ban nhân dân thị xã; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Uỷ ban nhân dân thị xã; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thị xã. 

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thị xã quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thị xã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân thị xã để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. 

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thị xã quản lý.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thị xã quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước. 

- Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

d) Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thị xã; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

- Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân 

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;  

+ Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn thị xã;  

+ Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

đ) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ được giao.

e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực chuyên môn được giao theo quy định của pháp luật.

g) Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thị xã.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.