Trung tâm Truyền thông và văn hóa

 

   

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax               :
            Email            :
trungtamttvvh.dt@quangninh.gov.vn

 

  

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

          

 

            Đồng chí:  Nguyễn Thanh Tùng

                                  Giám đốc

              Điện thoại cơ quan : 033.870.063

              E-mail:

             

 


 

 


                Đồng chí: Trịnh Tuấn Anh

                         Phó giám đốc

                  Điện thoại cơ quan : 033.3670.346

                  E-mail: 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: