Điện lực Đông Triều

 

 

 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Điện lực Đông Triều
            Địa chỉ          : P.Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax              :
            Email            :

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

 

            Đồng chí: 

                           Chủ tịch

               Điện thoại cơ quan : 

              E-mail:

 

            

 


 

 


                Đồng chí:

                             Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan 

                  E-mail: