Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.870.095
            Fax              :
            Email            :

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

 

            Đồng chí:  Trần Xuân Đức

                                   Chủ tịch

 

              Điện thoại cơ quan : 0333.870.095

              E-mail:

            

 

 


 

 


                Đồng chí: Trịnh Văn Thiện  

                             Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan : 0333.870.095

                  E-mail: 

 

 

 

 

 

 

               Đồng chí: Phạm Văn Thắng  

                             Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan : 0333.870.095

                  E-mail:

 

 

 

 

 

 

               Đồng chí: Ngô Thị Nhắn

                   Ủy viên Thường trực

 

             Điện thoại cơ quan:  0333.870.095

              E-mail: