Công an thị xã

  

 1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Công an thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax              :
            Email            :

 


2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

 

 

ÔngNguyễn Thanh Sơn

Trưởng công an

Điện thoại cơ quan:

Email

 

 

 

 

ÔngNguyễn Thành Tô

Phó Trưởng công an

Điện thoại cơ quan:

Email  

 

 

 

 

ÔngNguyễn Đức Hán

Phó Trưởng công an

Điện thoại cơ quan:

                        Email

 

 

 

                  ÔngĐỗ Đình Thạch

Phó Trưởng công an

Điện thoại cơ quan:

                       Email
 

 

ÔngTrịnh Tiến Mạnh

Phó Trưởng công an

Điện thoại cơ quan:

                       Email