Thị ủy Đông Triều

 

 

 

1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Thị uỷ Đông Triều
            Địa chỉ          : Khu 2 - Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại      :
02033..870015
            Fax               :
02033..670376
            E-mail           :
tudt@quangninh.gov.vn

 
 


 

               Trụ sở Thị uỷ Đông Triều

 

 

2- Bí thư, Phó Bí thư Thị uỷ

 

* Bí Thư

 

Đồng chí: Vũ Văn Học

Bí thư thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã   
     Điện thoại cơ quan: 033.3870020        
  Email: vuvanhoc@quangninh.gov.vn

 

 

 

* Phó Bí Thư

 

 

 

               

 

         Đồng chí: Hoàng Văn Thắng
    
Phó Bí thư Thường trực thị uỷ
     Điện thoại cơ quan: 033.3586.986    
     Email: hoangvanthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

        Đồng chí: Hà Hải Dương
            

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thị ủy,
Chủ tịch UBND thị xã

             Điện thoại cơ quan : 033.3671922            Email: hahaiduong@quangninh.gov.vn                    

 

 


 

 

3- BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XXIV

(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

 

 

 

  

 

     Đồng chí: Vũ Văn Học
  Bí thư thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã
  Điện thoại cơ quan: 033.387014     
   Email: vuvanhoc@quangninh.gov.vn


 

 

                 Đồng chí: Hoàng Văn Thắng
        
Phó Bí thư Thường trực thị uỷ
      Điện thoại cơ quan: 033.3586986 
      Email: hoangvanthang@quangninh.gov.vn

 

 

                
Đồng chí: Hà Hải Dương
          
 

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thị ủy,
Chủ tịch UBND thị xã

             Điện thoại cơ quan : 033.3671922       Email: hahaiduong@quangninh.gov.vn     

 

               

 

 

 

 

 

              Đồng chí: Nguyễn Khắc Dũng
   
      Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức thị uỷ
          Điện thoại cơ quan : 033.387155

          Email: nguyenkhacdung@quangninh.gov.vn


 

 

 

            Đồng chí: Trần Chính Thắng
       
  Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT thị uỷ
       Điện thoại cơ quan: 033.870996

       Email: tranhchinhthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

                 Đồng chí: Hoàng Văn Đề
 
        Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo thị uỷ
          Điện thoại cơ quan: 033.3870997

          Email: hoangvande@quangninh.gov.vn

 

 

                    Đồng chí: Bùi Minh Tiến

    Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận thị uỷ

               Điện thoại cơ quan : 033.3870324

           Email: buiminhtien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 
 

 


 

Đồng chí: Trần Văn Vinh

 

  Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã

   Điện thoại cơ quan: 033.3870160

  Email: tranvanvinh@quangninh.gov.vn

 

 

                

               

 


 

 

 

 

 

        Đồng chí: Nguyễn Ngọc Bằng
 
Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND thị xã           

Điện thoại cơ quan :0333.870.160     

 Email: nguyenngocbang@quangninh.gov.vn

 

                    

 

                 

                  Đồng chí: Đỗ Công Sáu

 Ủy viên BTV, Trưởng Công an thị xã
    Điện thoại cơ quan: 033.3870290

          Email:

 


 

 

 

                      Đồng chí: Lê Quang Hào

    Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy

          Quân sự thị xã

          Điện thoại cơ quan: 033.3671188

          Email : 


 

 

 

                       Đồng chí: Trần Xuân Đức

   Ủy viên BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã

            Điện thoại cơ quan: 0333.671188

 

 

 

                          Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quân

  Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy P. Mạo Khê

               Điện thoại cơ quan: 033.387-512

        Email : nguyenngocquan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

4- BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU KHÓA XXIV  (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Văn Học

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã

2

Hoàng Văn Thắng

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

3

Hà Hải Dương

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

4

Nguyễn Khắc Dũng

Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ

5

Trần Chính Thắng

Ủy viên  BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Chánh thanh tra thị xã

6

Hoàng Văn Đề

Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

7

Bùi Minh Tiến

Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

8

Trần Văn Vinh

Ủy viên  BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã

9

Nguyễn Ngọc Bằng

Ủy viên  BTV Thị ủy, Phó Chủ HĐND thị xã

10

Đỗ Công Sáu

Ủy viên  BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã

11

Lê Quang Hào

Ủy viên  BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã

12

Trần Xuân Đức

Ủy viên  BTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ thị xã

13

Nguyễn Ngọc Quân

Ủy viên  BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê

14

Nguyễn Thị Bích Liên

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

15

Trương Văn Yên

Thị ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã

16

Nguyễn Văn Ngoãn

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

17

Nguyễn Văn Bình

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã

18

Lê Văn Hùng

Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy

19

Nguyễn Quốc Hùng

Thị ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã

20

Phạm Thị Thu Hà

Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã

21

Lê Văn Đại

Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

22

Bùi Triều Dương

Thị uỷ viên, Bí thư Thị đoàn

23

Đặng Thị Sen

Thị uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ

24

Vương Thị Thu Hà

Thị uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

25

Đặng Đình Thắng

Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế

26

Vũ Mạnh Huyền

Thị ủy viên, Trưởng Phòng tài chính - kế hoạch thị xã

27

Vương Văn Thống

Thị ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

28

Đào Thị Kim Dung

Thị ủy viên, Trưởng phòng Y tế thị xã

29

Lê Thu Trà

Thị uỷ viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

30

Đặng Văn Diềm

Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động

31

Nguyễn Thanh Tùng

Thị ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

32

Phạm Đức Hạnh

Thị ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã

33

Phạm Xuân Huệ

Thị ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã

34

Tạ Thanh Bình

Thị uỷ viên,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã

35

Nguyễn Thúy Hiền

Thị uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân thị xã

36

Nguyễn Quang Đán

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn

37

Nguyễn Văn Kỳ

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn

38

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đức Chính

39

Vương Văn Thuần

Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo

40

Nguyễn Văn Cường

Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Yên Thọ

41

Lâm Tiến Ngọc

Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Bình Dương

42

Hoàng Ngọc Tân

Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Khê

43

Phạm Ngọc Thể

Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Hoàng Hà (HCC)

 

 

 


 

 

 * Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đông Triều

 

 


  

 

     Đồng chí: Hoàng Văn Đề
  Giám đốc
  Điện thoại cơ quan:      
   Email: 

 

 

 


  

 

     Đồng chí: Đặng Thị Nha
  Phó Giám đốc
  Điện thoại cơ quan:     
   Email: