Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều

            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax              :
            Email            :

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

   
 

 

             Đồng chí: Nguyễn Văn Triển

                            Hạt trưởng

                Năm sinh: 1960

              Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp,

                                               Cử  nhân Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0913.355.550

              E-mail:

 


 

 

 


                Đồng chí: Ngô Đức Hậu

                           Phó Hạt trưởng

                    Năm sinh: 1975

              Trình độ chuyên môn: Th.s Lâm học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

               Điện thoại:: 0982.392.400

               E-mail: