Hội Nông dân

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hội Nông dân huyện Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường.Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.870.096
            Fax              : .
            Email            :hoinongdandt@gmail.com

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

          

 

            Đồng chí: Lê Văn Đại

                         Chủ tịch

               Điện thoại cơ quan : 0333.604.370

              E-mail: levandaind@gmail.com

            

 


 

 


                Đồng chí: Bùi Văn Hanh

                             Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan: 0333.870.096

          E-mail:

 

 

 

 

              Đồng chí: Nguyễn Thị Quý

 

                             Phó chủ tịch

                  Điện thoại cơ quan: 0333.582.178

                  E-mail: