Ban đại diện người cao tuổi

 

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Ban Đại diện Hội người cao tuổi thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
            Fax              :
            Email            : hoinctdongtrieu@gmail.com

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

           

              Đồng chí:  Trần Xuân Đức

                             Trưởng ban

              Điện thoại cơ quan : 

              E-mail: hoinctdongtrieu@gmail.com

            

 


 

 

                Đồng chí: Phạm Thị Toan

                       Phó ban thường trực

                  Điện thoại cơ quan 

                  E-mail: hoinctdongtrieu@gmail.com