Hiệp hội các doanh nghiệp

 

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Hiệp hội các doanh nghiệp thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Thị trấn Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.
            Fax              : 0333.
            Email            :

 

 

 

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

           

              Đồng chí:  Trần Văn Viết

                            Chủ tịch

 

              Điện thoại cơ quan : 

              E-mail: