Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Phòng Tài chính - Kế hoạch
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870051
            Fax                : 0203.3
870051         

            Email            : phongtckh.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

          

            Đồng chí:  Vũ Mạnh Huyền

                         Trưởng phòng

              Điện thoại cơ quan : 0203.3870.051

 Email: vumanhhuyen@quangninh.gov.vn        

 

 

 


                    Đồng chí:

 

       Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hảo

                     Phó trưởng phòng

          Điện thoại cơ quan:  0203.3870.787    

       Email: nguyenthithanhhao@quangninh.gov.vn

             

 

 

 

 

              

              Đồng chí: Bùi Thị Dung

                   Phó trưởng phòng

           Điện thoại cơ quan : 0203.3870.786

          Email:  

 

  

3. Chức năng, nhiệm vụ:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

 - Tài chính

 - Tài sản

 - Kế hoạch và đầu tư

- Đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.