Tòa án nhân dân

 
 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều
            Địa chỉ          : Phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 02033.870.075
            Fax              :
            Email            : dongtrieu.quangninh@toaan.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

          

 

            Đồng chí:  Nguyễn Thúy Hiền

                                Chánh án

               Điện thoại cơ quan :  0203.870.571

               E-mail:

            

 


 

 


                Đồng chí: Trần Quốc Nam

                             Phó chánh án

                  Điện thoại cơ quan: 02303.582.475

                  E-mail: