Thanh tra thị xã

 

 

 

1. Thông tin chung  

            Tên cơ quan  : Thanh tra thị xã
            Địa chỉ          : Hồng phong - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0203.3870986
            Fax               :
0203.3870052        

            Email            : thanhtra.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 


 

 


                Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

                        Phó chánh thanh tra

                  Điện thoại cơ quan : 0203.3809.896

   E-mail: nguyenthanhtung.dt@quangninh.gov.vn

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.