UBND phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Đông Triều
            Địa chỉ          : Khu 2-phường Đông Triều - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.870.039
            Fax               :
0333.870.039       

           E-mail           : ubndpdongtrieu.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

 

 

 

           Đồng chí: Hoàng Văn Long
         Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

           Năm sinh:
           Điện thoại cơ quan: 0333.870.013

            Email: 

 

* Phó Bí Thư

 

 

 

            Đồng chí: Phạm Văn Thủ
    Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

             Năm sinh: 1968
             Điện thoại cơ quan: 033.3581307

             Email: 

   


            Đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa

                   Phó Chủ tịch HĐND

              Năm sinh: 1971
              Điện thoại cơ quan: 033.3582.356

              Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

 

           Đồng chí: Phạm Văn Thủ
    Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

             Năm sinh: 1968
             Điện thoại cơ quan: 033.3581307

             Email: 

 

 

            Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành
                      Phó Chủ tịch UBND

               Năm sinh: 1971
               Điện thoại cơ quan: 033.3581307

                Email: phamtienthanh71@gmail.com