UBND phường Mạo Khê

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê
            Địa chỉ          : Khu Vĩnh Thông - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0333.677009
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpmaokhe.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quân
                     Bí thư Đảng ủy
          Điện thoại cơ quan: 0333.870.512

  Email: nguyenngocquan1975@gmail.com

 

 

* Phó Bí Thư

 

 

 

 

 

           Đồng chí: Phạm Thanh Trường

    Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
           Điện thoại cơ quan: 033.6279.889

          Email: truongubndttmk@gmail.com


  


 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
             Điện thoại cơ quan: 033.3871.453

          Email: anhtuandumk@gmail.com

 

 

* Phó chủ tịch HĐND

  


 


          Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Hải
                     Phó Chủ tịch HĐND
                 Điện thoại cơ quan: 033.6279415

         Email: haiubndttmk@gmail.com

* Chủ tịch,  Phó Chủ tịch UBND 

 

  


 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
    Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
             Điện thoại cơ quan: 033.3871.453

          Email: anhtuandumk@gmail.com

 

   
   

 

 

 


           Đồng chí: Nguyễn Trường Giang
                   Phó Chủ tịch UBND
                 Điện thoại cơ quan: 033.3872.666

               Email: thanhlhva1970@gmail.com

 

 


 

 

 

             Đồng chí: Vũ Đức Quynh
      Phó Chủ tịch UBND
             Điện thoại cơ quan: 033.3871.453

          Email: anhtuandumk@gmail.com