UBND phường Đức Chính

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Đức Chính
            Địa chỉ          :Khu 3-  Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0333.870.079
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpducchinh.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường

 

           Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
           Năm sinh
:

           Điện thoại cơ quan: 033.3.671.194

           Email: 

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND

 

 
 

           Đồng chí: Đỗ Văn Khanh
           Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:: 033.627.9860

           Email: dovankhanh.dt@quangninh.gov.vn

 

        

 

           Đồng chí: Tiêu Văn Phong
           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 033.220.1783

           Email: phongtieuvan@gmail.com

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Đình Sỹ
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 

           Điện thoại cơ quan: 033.220.1783

           Email: 

  

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường

 
 

           Đồng chí: Đỗ Văn Khanh
        
  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:: 033.627.9860

           Email: 

   

 


 

 

           Đồng chí: Phạm Hoàng Hà 
           Phó Chủ tịch UBND phường
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333. 870.079

           Email: