UBND xã Hồng Phong

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong
            Địa chỉ          : Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0203.3870.091
            Fax               : 
0203.3870.091
            E-mail           : 
ubndxhongphong.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND xã

 

           Đồng chí: Nguyễn Tiến Hồng
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
           Năm sinh: 30/9/1959

           Điện thoại cơ quan:0203.3581.072

           Email: nguyentienhong.hp.@gmail.com


           Đồng chí: Nguyễn Văn Kiều
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 30/3/1961

           Điện thoại cơ quan: 0333.581.698

            Email: nguyenvankieuubnd@gmail.com

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND xã

 


 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Điểm
           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 24/12/1963

           Điện thoại cơ quan: 02033.595.067

           Email:

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Kiều
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 30/3/1961

           Điện thoại cơ quan: 02033.581.698

           Email: nguyenvankieuubnd@gmail.com

 

 

           Đồng chí: Bùi Khắc Điềm
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.581.698

           Email: 

 

 
 


           Đồng chí:
Đoàn Văn Chuyền
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.3870.091

           Email: doanvanchuyenhp@gmail.com

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 


           Đồng chí: Nguyễn Tiến Hồng
          
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0203.3581.072

           Email: nguyentienhong.hp.@gmail.com

   

 


 

 

           Đồng chí: Phạm Xuân Thái
           Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0203.870.091

           Email:

   

 

 * Danh sách cán bộ, công chức, viên chức xã Hồng Phong

 

 

  

TT

Họ  và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Hồng

Bí Thư­- CT UBND

2

Nguyễn Văn Điểm

Phó bí th­ Đảng

3

Nguyễn Văn Kiều

Chủ tịch HĐND

4

Đoàn Văn Chuyền

PCT HĐND

5

Phạm Xuân Thái

PCT UBND

6

Nguyễn Thị Thảo

CT MTTQ

7

Phạm Thành Dư­

Bí th­ Đoàn

8

Phạm Thị Thủy

CT phụ nhữ

9

Nguyễn Quang Hồng

CT Hội Nông Dân

10

Bùi Văn  Điềm

CT hội CCB

11

Nguyễn Văn Tiến

T­ Pháp- Hộ tịch

12

Trần T. Bích Thủy

CCTC-  kế toán

13

Nguyễn Văn Phương

Văn phòng - TK

14

Nguyễn Thị Lân

Văn phòng - TK

15

Nguyễn Tiến Trịnh

Địa Chính - XD

16

Hoàng Văn Tr­ờm

Địa Chính - XD

17

Nguyễn T.T  Hằng

Văn Hóa - CS

18

Nguyễn Văn Liệu

CT hội CCB

19

Phạm Bảo Quý

Tr­ởng Công an

20

Nguyễn Hồng Hà

T. BCH Quân sự

21

Nguyễn Thị Hương

Văn Thư – Lưu trữ

22

Nguyễn Thị Tường An

Văn phòng đảng ủy

23

Bùi Thị Thảo

Cán bộ dân số