UBND xã Hồng Phong

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong
            Địa chỉ          : Hồng Phong - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     :
0333.870.091
            Fax               :
0333.870.091
            E-mail           : 
ubndxhongphong.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND xã

 

           Đồng chí: Nguyễn Tiến Hồng
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0333.581.072

           Email: nguyentienhong.hp.@gmail.com


           Đồng chí: Nguyễn Văn Kiều
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.581.698

            Email: nguyenvankieuubnd@gmail.com

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND xã

 


 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Điểm
           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.595.067

           Email: nguyenvandiemduhp@gmail.com

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Kiều
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.581.698

            Email: nguyenvankieuubnd@gmail.com

 

           Đồng chí: Bùi Khắc Điềm
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.581.698

           Email: 

 

 
 


           Đồng chí:
Đoàn Văn Chuyền
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.091

           Email: doanvanchuyenhp@gmail.com

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 


           Đồng chí: Nguyễn Tiến Hồng
          
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:0333.581.072

           Email: nguyentienhong.hp.@gmail.com

   

 


 

 

           Đồng chí: Phạm Xuân Thái
           Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.091

           Email: phamxuanthaiubnd@gmail.com