UBND xã Hoàng Quế

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Hoàng Quế
            Địa chỉ          : Tràng Bạch - Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.871.474
            Fax               :
0333.871.474        

            E-mail           : ubndxhoangque.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

          Đồng chí: Nguyễn Thành Viên
          Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
          Năm sinh: 1972

          Điện thoại cơ quan: 0333.674.431

          Email: nguyenthanhvien72@gmail.com

 

 

* Phó Bí Thư

 


 

           Đồng chí: Phạm Quang Tuyến
       Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

        Email: phamquangtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

            

 

 

           Đồng chí: Ngô Thị San
                   Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1967

           Điện thoại cơ quan:

               Email:

 

 

 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

         
          Đồng chí: Phạm Quang Tuyến
       Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
         
  Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email:

   

 

 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Văn Đệ
                Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh: 1972

           Điện thoại cơ quan:

               Email: