UBND xã Việt Dân

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Việt Dân
            Địa chỉ          : Việt Dân- Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxvietdan.dt@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Đỗ Đình Thế
       Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

* Phó Bí Thư

   
 

 

               Đồng chí: Hoàng Tiến Thắng
        Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:
           Điện thoại cơ quan:          

           Email:

 

 

 

 

               Đồng chí: Nguyễn Văn Tạc
        Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:
           Điện thoại cơ quan:

           Email:

 

 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

 

           Đồng chí: Đỗ Đình Thế
          
Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

   
 

              Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiên
                      Phó Chủ tịch UBND
           Năm sinh:
           Điện thoại cơ quan:

           Email: