UBND phường Xuân Sơn

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân phường Xuân Sơn
            Địa chỉ          : Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 0333.870.138
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndpxuanson.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư, Chủ tịch HĐND phường

 

         Đồng chí: Nguyễn Văn Kỳ
     Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
            Năm sinh: 1964

  Dân tộc: Kinh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp

            Điện thoại cơ quan: 0333.671.918

            Email: 

 

* Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch HĐND phường

 

 

 

           Đồng chí: Nguyễn Thị Nhị       

           Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
           Năm sinh: 1968

           Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông  nghiệp

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - Hành chính
Điện thoại cơ quan: 0333.671.918

          Email: 

 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến
          Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
         
Năm sinh: 1973
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
          Điện thoại cơ quan: 0333.870.138
           Email:

 


 


 

 


          Đồng chí: Nguyễn Công Định
                   Phó Chủ tịch HĐND
       
   Năm sinh: 1965
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - Hành chính
           Điện thoại cơ quan: 0333.870.138
           Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường 

 

 

             Đồng chí: Nguyễn Văn Kỳ
     Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
            Năm sinh: 1964

  Dân tộc: Kinh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp

            Điện thoại cơ quan: 0333.671.918

            Email:

   

 

 

 

 

 

            Đồng chí: Nguyễn Công Miên
                   Phó Chủ tịch UBND phường
        
   Năm sinh: 1968

Dân tộc: Kinh
 
 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị - Hành chính

 

           Điện thoại cơ quan: 0333.870.138
           Email: