UBND xã Yên Đức

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Yên Đức
            Địa chỉ          : Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxyenduc.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Nguyễn Thế Biên
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: nguyenthebien1966@gmail.com

 

 


          

 

* Phó Bí Thư

 

 

           Đồng chí: Phạm Ngọc Thanh
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: phamngocthanh@gmail.com

 

 

 

  

               

           Đồng chí: Phạm Văn Phượng
           Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

            Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

           Đồng chí: Phạm Ngọc Thanh
           Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: phamngocthanh@gmail.com

 

 

 

 

           Đồng chí: Bùi Văn Nghinh
           Phó Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: nghinhyd@gmail.com