UBND xã Yên Đức

 

 

 

 1. Thông tin chung  

 

            Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân xã Yên Đức
            Địa chỉ          : Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh
            Điện thoại     : 
            Fax               : 
            E-mail           : 
ubndxyenduc.dt@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy

* Bí Thư

 

           Đồng chí: Nguyễn Thế Biên
           Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1966

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

 


          

 

* Phó Bí Thư

 

 

           Đồng chí: Đậu Thị Hải Nhung 
                 Phó Bí thư Đảng ủy
           Năm sinh: 1973

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

 

 

  

               

           Đồng chí: Phạm Văn Phượng
                    Phó Chủ tịch HĐND
           Năm sinh: 1972

           Điện thoại cơ quan:

            Email: 

 

* Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

 

           Đồng chí: Phạm Ngọc Thanh
          Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

 

 

 

           Đồng chí: Bùi Văn Nghinh
           Phó Chủ tịch UBND xã 
           Năm sinh:

           Điện thoại cơ quan:

           Email: 

 

 

 
TT Họ và tên Chức vụ/ chức danh
I XÃ YÊN ĐỨC  
1 Nguyễn Thế Biên Bí thư Đảng ủy
2 Đậu Thị Hải Nhung Phó Bí thư đảng ủy
3 Phạm Ngọc Thanh Chủ tịch UBND
4 Phạm Văn Phượng Phó Chủ tịch HĐND
5 Bùi Văn Nghinh Phó chủ tịch UBND
6 Mạc Thị Thương Chủ tịch UBMTTQ
7 Vũ Đình Diên Chủ tịch hội Nông dân
8 Vũ Vân Hải Chủ tịch Hội CCB
9 Phạm Thị Huế Chủ tịch Hội LHPN
10 Trịnh Quý Thanh Bí thư đoàn TN
11 Nguyễn Thị Hải CC Văn phòng-Thống kê
12 Trần Thị Sáu CC Văn phòng-Thống kê
13 Nguyễn Văn Quang CC Tài chính-Kế toán
14 Phạm Ngọc Đức CC Địa chính -Xây dựng
15 Nguyễn Thị Mai Anh CC Địa chính -Xây dựng
16 Trịnh Hồng Quân CC Tư pháp- Hộ tịch
17 Nguyễn Văn Phóng Trưởng công an
18 Bùi Xuân Đại Chỉ huy trưởng Quân sự