TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

 

 I- THÔNG TIN CHUNG: 

 

- Tên cơ quan : TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TP CẨM PHẢ
- Địa chỉ :
Số 7, ngõ 115- Đường Thanh Niên - Phường Cẩm Thành  - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh 
- Điện thoại
 02033.861.512

- Email: ttbdctcampha@gmail.com

 

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

1.  Giám đốc : ông BÙI HỒNG QUÂN

 

 

 

 

- Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố 

- Ngày sinh: 13/10/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: -Thạc sỹ Kinh tế

                                        - Đại học Kinh tế lao động
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3711.545
-Email: 
buihongquan.cp@quangninh.gov.vn

 

 

 

2) Phó Giám đốc: ông LÊ VIẾT VEN

 

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư cơ điện, ĐH sư phạm Ngoại ngữ
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0913.251.936
- Email: levietven.ttbdctcp@quangninh.gov.vn

 

3) Hành chính: ông PHẠM BÁ HỢP

 

- Trình độ chuyên môn : Trung cấp
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp LLCT
- Điện thoại văn phòng : 02033.861.512
- Điện thoại di động : 0934.394.799

- Email:phambahop@quangninh.gov.vn

 

4) Kế toán: ĐÀO THỊ HỒNG

 

- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp LLCT-HC
- Điện thoại văn phòng : 02033.861.512
- Điện thoại di động : 0968.261.185

- Email: daothihong@quangninh.gov.vn

 

 

III- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 

1- Vị trí, chức năng

               - Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cẩm Phả là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành uỷ và uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ Thành ủy Cẩm Phả.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cẩm Phả có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thuộc thành phố Cẩm Phả quản lý, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh.

2- Nhiệm vụ

         1- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.

2- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

3- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

4- Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thuộc thành phố Cẩm Phả quản lý. 

5- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

           6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả.

                           Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Cẩm Phả