BAN PHÁP CHẾ

1

Trương Thành Công

Trưởng ban

2

Nguyễn Huy Hoàng

Phó ban

3

Nguyễn Huy Cận

Thành viên

4

Đậu Phan Phong

Thành viên

5

Nguyễn Tiến Phong

Thành viên

6

Đinh Mai Phương

Thành viên