BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

1

Bùi Hồng Quân

Trưởng ban

2

Bùi Thị Minh

Phó ban

3 Trương Văn Pha Thành viên
4 Trịnh Thị Huệ Thành viên

5

 Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên

6

 Bùi Vũ Tùng

Thành viên